Archive for the Category ◊ Lov ◊

Pravila sigurnosti u lovu
• Četvrtak, Lipanj 30th, 2011

Dužnost organizatora lova je da upozna sve sudionike u lovu sa pravilima sigurnosti u lovu. Pravila sigurnosti u lovu su sljedeća:

 1. Divljač je dozvoljena loviti lovačkim oružjem i lovačkom municijom;
 2. Oružjem se mora rukovati oprezno i odgovorno;
 3. Prilikom odlaska do mjesta lova, prelaska na drugo mjesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama puške se moraju isprazniti odnosno prelomiti;
 4. Puška se puni okrenutih leđa sudionicima lova, tako da se cijev drži koso, usmjerena cijel na dolje ili gore;
 5. Cijev puške se nikad nesmije uperiti prema drugom lovcu;
 6. Nije dozvoljeno pucati na nisko leteću divljač ili na divljač koja se kreće u pravcu drugih lovaca;
 7. Nije dozvoljeno pucati na vodu, led ili smrznuto zemljište u pravcu drugih lovaca;
 8. Prije početka lova svakog lovca upoznati sa mjestima susjednih lovaca i upozoriti ih na zabranu pucanja u određenim pravcima;
 9. U grupnom lovu divljač se nesmije pratiti sa uperenom puškom, sve dok se ne prođe crta postavljenih lovaca;
 10. Ubrzač okidanja (šneler) u grupnom lovu se ne smije koristiti;
 11. Nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na pušci;
 12. Prilikom nošenja oružja ruka se ne smije držati na ustima cijevi ili na okidaču (obaraču);
 13. Poslije pada puške na zemlju ili u snijeg, odnosno podizanja puške, moraju se pregledati usta cijevi radi otklanjanja eventualnih začepljenja;
 14. Mjesto na koje je lovac raspoređen ne smije se napuštati u vrijeme lova bez odobrenja stručnog pratioca ili vođe grupe lovaca do završetka (prigona ili pogona ) lova;
 15. Pregledom sudjelovanja u kružnom lovu i u prigonu, puška se mora držati u položaju koso dole ili koso gore;
 16. Zabranjen je lov divljači sačmom na udaljenosti od 200 metara od naselja i puškom kuglaricom na udaljenosti od  500 metara od naselja;
 17. Zabranjen je lov divljači nabojima koji nisu lovački i lovačkom puškom s glatkim cijevima koja je izgrađena tako da sadrži više od dv metka u istom kalibru te poluautomatskim i automatskim oružjem s glaktim ili užlijebljenim cijevima.

Sudionike u lovu, prekršitelje pravila stručni prijatelj ili vođa grupe lovaca će isključiti iz lova i prijaviti disciplinskom organu društva. Lovac je dužan da na zahtjev lovočuvara pokaže dozvolu za lov, odnosno lovačku iskaznicu i ispravu kojom se utvrđuje identitet, kao i da omogući pregled ulova, sredstva za lov, pregled vozila i drugih sredstava za prijenos i prenošenje stvari. Ponašanje lovca prema vođi lovne grupe i prilikom pregleda službe i ovlaštenih lica mora biti korektno i uljudno. Iznošenje netočnih informacija, kleveta i uvreda na organe društva, lovočuvare i ostale članove društva biti će sankcionirano od strane Disciplinskog suda! Upravni odbor može u izuzetnim okolnostima izmijeniti kalendar lova sukladno Zakonu o lovstvu, Pravilnicima i normativnim aktima Društva!

Kategorija: Lov  | Komentari
Kalendar lova za lovnu 2011/2012 godinu
• Četvrtak, Lipanj 30th, 2011

Napomena: Lovci, članovi udruge i gosti u lovu, u lov polaze sa zbornog mjesta i iz lova se vraćaju na zborno mjesto. Zborna mjesta za svaki lovni revir, u ovisnosti od broja grupa lovaca, utvrđuje Upravni odbor korisnika lovišta najkasnije 15 dana prije početka lovne sezone i sa njim upoznaje sve članove društva. Na zbornom mjestu pratitetlj, odnosno vođa grupe lovaca je dužan unijeti imena lovaca koji u lovu sudjeluju uz dozvolu za lov i da provjeri ispravnost oružja i opreme za lov, lovnu kartu, člansku kartu, oružani list i dokumente za pse ukoliko se vode u lov. Obvezno je da upozna lovce sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i mjerama sigurnosti kojih su svi lovci dužni pridržavati.

 

Lov divljih svinja

Lovi se do ispunjenja plana odstrela 20 komada. Lov na divlje svinje se otvara 21.o5.2o11 do o2.o7.2o11 godine. Odstrijel se dozvoljava na parcelama zasijanim poljoprivrednim kulturama na kojima divlje svinje čine štetu poljoprivrednicima. Čuvanje parcela isključivo se čeka i zasjeda. Lovac je obavezan prijaviti se na zborno mjesto. Nije dozvoljen odstrel krmača i prasadi, a lovac koji odstrijeli sankcioniran će biti po Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti i plaća divljač po odštetnom cjeniku. Odstrel divljači se plaća po Cjeniku odstrela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu. Odstrel ili promašaj prijaviti odmah po odstrelu ili završetku lova da bi se mogla izdati popratnica za divljač. Za vrijeme lova na divlje svinje nije dozvoljeno pucati na drugu divljač i štetočine (lisica, pas i mačka skitnica i dr.). Dozvolu za lov, lovaca je dužan nositi sa sobom i pokazati na uvid lovačkoj službi. Bez dozvole za lov lovac nemože učestvovati u lovu. Ukoliko se odvija Komercijalni lov u reviru Mera tada nije dozvoljen lov divlje svinje na pomenutom lovištu (informacije: Božo Grgić 063 – 341 – 318). Zborna mjesta su u prilogu dozvole za lov i od o4.12.2o11 do o1.o2.2o12 godine čekom.


LOV POGONOM I PRIGONOM
Datum Naziv lokacije Lokacija
06.11.2011. godine RIT Zborno mjesto stadion na Strnjaku
13.11.2011. godine EKONOMIJA I POLOJ Zborno mjesto Nova lađa
20.11.2011. godine DOLAČE G. SVILAJ Zborno mjesto spomenik na Kadru
27.11.2011. godine BRDO Zborno mjesto Smrekovac
04.12.2011. godine KADAR Zborno mjesto spomenik na Kadru
11.12.2011. godine MERA Zborno mjesto kod Silosa u D. Dubici
18.12.2011. godine RIT Zborno mjesto stadion na Strnjaku
25.12.2011. godine KADAR Zborno mjesto spomenik na Kadru
02.01.2012. godine MERA Zborno mjesto kod Silosa u D. Dubici

 

U lovu mogu učestvovati samo lovci koji posjeduju odobrenje za lov divljih svinja. Lov se obavlja u vremenu od 7:00 do 16:00 sati. Lovci koji ne dođu na vrijeme ne mogu učestvovati u lovu. Lovi se jedan pogon u toku lovnog dana. Lovci sa sobom obavezno moraju nositi dozvolu za lov divljih svinja, iskaznicu i oružani list. U dijelu gdje se lov odvija u ravnici (Rit, Poloj, Mera) lovi se puškama sačmaricama i kombinacijama bez upotrebe karabinskog zrna. U dijelu (Ninoš, Kočijaš, Kadar i desna strana puta Odžak – Brod) može se loviti i sa karabinima i kombinacijama. Lovac koji posjeduje pse obučene za lov divljih svinja može u jednom lovnom danu povesti maksimalno dva psa. Psi koji budu gonili srneću divljač biće isključeni iz lova!

Lov srnjaka

Lovi se od ispunjenja plana odstrela 35 komada. Lov srnjaka se otvara o2.o7.2o11. godine (subota). Odstrel se može vršiti oružjem sa izolučenim cijevima čiji je kalibar najmanje 6,17 mm (Winchester), a težina zrna teža od 6 grama. Odstrel je dozvoljen vršiti samo sa visokih čeka i drugih lokacija koje obezbjeđuje bezbjednu upotrebu oružja. Odstrel se vrši subotom poslijepodne i nedjeljom (jutarnja i večernja čeka). Zabranjen je odstrel srnjaka mlađeg od 3 godine. Odstrijeljeni škart srnjaka se predaje lovačkom društvu u koži bez utrobe, na dan odstrela. Procjenu škarta uviđajem vrši lovočuvar Grgić Božo, a verifikuje na ocjeni Komisija. Zborna mjesta su u prilogu dozvole za lov. Okupljanje lovaca vrši se na zbornom mjestu poslije 17:30 – 18:00 sati, a izjutra u 04:00 sata. Po završetku lova (dva sata poslije zalaska sunca) lovac je dužan vratiti se na zborno mjesto. Zabranjeno je pucanje na drugu divljač i štetočine izuzev vuka i čaglja. Na području gdje se obavlja lov u dane lova nije dozvoljeno pucanje iz vatrenog oružja . Lovac koji odstrijeli mladog srnjaka ili pogrešno izvrši procjenu kao škarta pored disciplinske odgovornost, plaća srnjaka po odštetnom cjeniku. Svi lovci koji učestvuju u lovu dužni su se ponašati u skladu sa pravilnikom o gospodarenju u lovištu i odlukama organa društva. Odstrijel divljači se plaća po Cjenovniku odstrela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu! Odstrijel ili promašaj prijaviti po završetku lova da bi se mogla izdati popratnica za divljač. Za vrijeme obavljanja lova nije dozvoljeno kretanje vozilima po lovištu i vozila moraju biti na zbornim mjestima. Zabranjeno je i kretati se po lovištu i ometati druge lovce. Lovac je dužan imati kod sebe dozvolu za lov i pokazati ga na uvid lovočuvarskoj službi. Bez dozvole za lov, lovačke iskaznice i oružanog lista lovac ne može učestvovati u lovu. Komisija za ocjenu trofeja društva je mjerodavna u procjeni škarta i mladog srnjaka. Drugu stranu dozvole dužni ste uredno popunjavati.

Lov prepelice

Lov prepelica se otvara u subotu o6.o8.2o11. godine. Lov se obavlja u dane subota i nedjelja u vremenu od 06:00 – 09:00 sati i 17:00 – 20:00 sati. Lovac ima pravo na odstrel prepelica 5 komada u jednom danu!

Lov fazana, zeca

Lov na fazana se otvara 09.1o.2o11. godine. Lovni dani na fazana su:

o9., 16., 23. i 3o. listopad 2o11. godine;
o6., 13., 2o., 25. i 27. studeni 2011. godine;
o4., 11., 18. i 25. prosinac 2011. godine.

Lovni dani na zeca su 3o. listopad 2o11. godine i 18. prosinac 2o11. godine. Lovi se u grupi od najmanje 5 lovaca. Na zbornom mjestu vođa grupe lovaca je dužan unijeti imena lovaca koji u lovu sudjeluju uz dozvolu za lov i da provjeri ispravnost oružja i opreme za lov, lovnu kartu, člansku kartu, oružni list i dokumente za pse ukoliko se vode u lov. Lovac koji kod sebe ne bude imao navedeno ne može ići u lov. Poslije završetka lova obavezno ispuniti propratnicu za divljač. Lov se obavlja u vremenu od o8:3o – 16:oo sati. Izuzev dana otvaranja kada se lovi do 13:oo sati. Zborna mjesta su određena odlukom upravnog odbora i sastavni su dio kalendara lova. Vođa lovne grupe dužan je najaviti predsjedniku sekcije,  ukoliko sa grupom želi loviti na području lovišta druge sekcije, dva dana prije izvođenja lova. Lovne grupe koje se ne budu uredno najavile predsjedniku sekcije  ne mogu taj dan izvoditi lov. Prije polaska u lov vođa lovne grupe je dužan upoznati članove grupe sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i mjerama sigurnosti koji su svi lovci dužni se pridržavati (član. 18., 19. i 2o. Pravilnika o gospodarenju u lovištu). Zabranjuje se upotreba alkohola u lovu i obavezno je  nositi narančaste fluorescentne trake na kapi ili prsluku zbog lakšeg praćenja i uočavanja ostalih lovaca u lovu. U lovnom danu lovac može odstrijeliti 1-og fazana mužijaka, a kada se lovi zec onda 1-og zeca. Poslije završenog ručka u prirodi svi lovci su dužni da zaostalo smeće zapale, ako su u pitanju staklene boce ili limenke obavezno ih je vratiti kući i ne ostavljati u prirodi. Za izvršenje ovih mjera odgovoran je vođa. Lovci su dužni pridržavati se odredbi Zakona o lovstvu i normativnih akata društva.

Lov divlje patke, guske i ostale močvarice

Lov na divlje patke je dozvoljen nedjeljom (cijeli dan) od o4.o9.2011. do o1.o3.2o12. godine., a lov na divlje guske od o4.o9.2o11. do 31.o1.2o12. godine. Od o1.12.2o11. godine do o1.o3.2o12. godine dozvoljen je lov svakim danom u popodnevnim satima od 16:oo do Zakonom o lovstvu predviđenog vremena (dva sata poslije zalaska sunca). U toku lovnog dana lovcu je dozvoljen odstrijel do 5 komada močvarica.

Lov lisica, divljih mačaka i kuna

Lov je dozvoljen od o1.12.2o11. do o1.o3.2012. godine  svakim danom čekanjem u poslijepodnevnim satima  od 16:oo do Zakonom o lovstvu predviđenog vremena (dva sata poslije zalaska sunca). Lovi se isključivo puškama sačmaricama dočekom. Lov hajkom je dozvoljen u organizaciji sekcije subotom i nedjeljom u vremenu od o8:oo – 16:oo sati i te akcije ulaze u razduživanje poena lovaca za narednu lovnu godinu, a odbor sekcije može donijeti i da su obavezne. Obavezne akcije na nivou lovačkog društva su zadnja nedjelja u mjesecima siječanj, veljača, ožujak  i travanj kada će se vršiti i prebrojavanje divljači, predio lovišta biće naknadno određen. Svi članovi su dužni planirati i obavezno prisustvovati  navedenim terminima.

Kategorija: Lov  | Komentari